Ministranci

"Kiedy mali chłopcy i młodzieńcy pełnią służbę ołtarza z radością i entuzjazmem, dają swoim rówieśnikom wymowne świadectwo doniosłości i piękna Eucharystii"

"Wypełniając waszą służbę liturgiczną, jesteście współpracownikami kapłana, ale przede wszystkim jesteście sługami Jezusa. Zachęcam więc was, abyście pielęgnowali głęboką przyjaźń z Nim, uznając w Nim prawdziwego przyjaciela, który jest przy waszym boku tak w pięknych, jak i w trudnych chwilach. Pamiętajcie: On potrzebuje dzieci i młodzieży, którzy oprócz służby przy ołtarzu, staną się także sługami ołtarza, oddając się całkowicie na jego służbę, aby głosić Ewangelię i rozdzielać łaskę Bożą w całym świecie." - Jan Paweł II

Grupa ministrantw rok 2011

 

Słowo ministrant pochodzi od łacińskiego słowa "ministrare", co oznacza służyć - wskazuje szczególnie na służbę we Mszy Świętej. Ministrantem jest osoba, która dobrowolnie i bezinteresownie oddaje się służbie Panu Bogu i Wspólnocie Parafialnej przez przyczynianie się do tego, aby liturgia była piękna i właściwie przeżywana.  Oprócz prośby w sercu od ministranta wymaga się dobrych przymiotów takich jak: powaga, punktualność, sumienność, gorliwość, pracowitość i zdyscyplinowanie.

1.Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy Świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne.

2.Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie.

3.Ministrant powinien sam być ZNAKIEM. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo jest nie tylko sprawą kapłana, lecz wszystkich wiernych. "Uczestniczyć w liturgii" to znaczy także współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując.


Program formacji męskiej służby liturgicznej w Diecezji Tarnowskiej jest adaptacją Krajowego Programu Służby Liturgicznej (KDSL), który przedstawia się następująco:

W zakresie szkoły podstawowej:
(1) klasa III - kandydat na ministranta
(2) klasa IV - choralista (ministrant)
(3) klasa V - ministrant światła
(4) klasa VI - ministrant księgi

W zakresie szkoły gimnazjalnej:
(5) klasa I - ministrant ołtarza
(6) klasa II - formacja na ministranta słowa Bożego (kurs lektorski)
(7) klasa III - ministrant słowa Bożego (promowany lektor)

W zakresie szkoły średniej:
(8) klasa I - ceremoniarz
(9) klasa II - animator
(10) klasa III i później - przygotowanie do stałego lektoratu

 

W ramach stopni ministranckich przewidziane jest szkolenie według poszczególnych funkcji liturgicznych:

Parafialna Szkoła Ministranta

Lp. Stopień Funkcje
1.
Kandydat Kandydat
2.
Choralista (ministrant) Ministrant
3.
Ministrant światła Ministrant światła
4.
Ministrant księgi Ministrant krzyża
Ministrant księgi
5.
Ministrant ołtarza Ministrant wody
Ministrant kadzidła
Ministrant ołtarza

źródło: lso.diecezja.tarnow.pl
Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Tarnowskiej

 

KANCELARIA

KONTAKT