Lektorzy

Lektor -to posługa w Kościele Katolickim wiążąca się z odczytywaniem podczas Mszy świętej i nabożeństw czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii (wyjątek stanowią: Niedziela Palmowa i Wielki Piątek, kiedy lektor może odczytać Ewangelię). Ponadto lektor może odczytywać modlitwę powszechną podczas liturgii. Jeśli nie ma kantora, lektor wykonuje  psalm responsoryjny. W czasie procesji na wejście może ponadto wnieść Księgę Ewangelii - Ewangeliarz.

Strojem liturgicznym lektora jest biała alba (gdy jej krój tego wymaga, przepasana na biodrach cingulum - sznurem i uzupełniona przez humerał, który zasłania świecki strój wokół szyi).
Nazwa "alba" wywodzi się właśnie od jej białego koloru: z łac. albus oznacza biały. Alba jest symbolem czystości duszy będącej w stanie łaski uświęcającej.

Cingulum - pasek, którym przepasa się albę symbolizuje wstrzemięźliwość i panowanie nad pożądliwościami cielesnymi. Jest także znakiem pracy w służbie Bożej. Modlitwa przy zakładaniu paska mówi: "Przepasz mnie, Panie, sznurem czystości i zgaś w sercu moim ogień wszelkiej pożądliwości, abym we wstrzemięźliwości i czystości serca mógł Ci coraz lepiej służyć".


Zadania Lektora

„Wszyscy wierni, zgodnie z własną pozycją, winni starać się prowadzić życie święte, przyczyniać się do wzrostu Kościoła i ustawicznie wspierać jego świętość." Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 210

Pięć przykazań lektora:

• Lektor poznaje i rozważa Słowo Boże i stara się prowadzić życie według niego.
• Lektor starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczy tekst czytań.
• Lektor dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź. Pilnuje czystości swojego języka.
• Lektor świadczy o Chrystusie w swojej codzienności, przez postępowanie, postawy i sumienne wypełnianie swych obowiązków.
• Lektor jest przykładem dla innych, młodszych ministrantów. Swoim życiem zachęca wszystkich do naśladowania wzorców zawartych w Słowie Bożym.

Do zadań lektora należy:

- wierna służba Słowu Bożemu;
- angażowanie się w sprawy Kościoła;
- współpraca w dziele apostolstwa;
- wykonywanie w zgromadzeniu liturgicznym czytań biblijnych (wszystkich prócz Ewagelii);
- wykonywanie psalmu;
- zapowiadanie intencji modlitwy powszechnej;

Lektor powinien w sytuacji braku ministrantów odpowiednich stopni zatroszczyć się o:

- przygotowanie ceremonii liturgicznej;
- wyznaczenie funkcji osobom czynnie uczestniczącym w liturgii;
- przygotowanie i odczytanie komentarzy;

Zawsze za sprawowaną liturgię bezpośrednio odpowiada kapłan. Lektor jest pierwszym, który bierze współodpowiedzialność i bezpośrednio prowadzi posługę liturgiczną.

 Program formacji męskiej służby liturgicznej w diecezji tarnowskiej jest adaptacją Krajowego Programu Służby Liturgicznej (KDSL). Rysuje się on w następujący sposób:

 

W zakresie szkoły podstawowej:
(1) klasa III - kandydat na ministranta
(2) klasa IV - choralista (ministrant)
(3) klasa V - ministrant światła
(4) klasa VI - ministrant księgi

W zakresie szkoły gimnazjalnej:
(5) klasa I - ministrant ołtarza
(6) klasa II - formacja na ministranta słowa Bożego (kurs lektorski)
(7) klasa III - ministrant słowa Bożego (promowany lektor)

W zakresie szkoły średniej:
(8) klasa I - ceremoniarz
(9) klasa II - animator
(10) klasa III i później - przygotowanie do stałego lektoratu


W ramach stopni ministranckich przewidziane jest szkolenie według poszczególnych funkcji liturgicznych:

Stopnie szkoleniowe wśród lektorów:

Dekanalna
Szkoła
Lektora
1.
Kurs na ministranta słowa Bożego
Ministrant słowa Bożego (lektor)
Diecezjalna
Szkoła Ceremoniarza
i Animatora
2.
Ceremoniarz
3.
Animator

Przygotowanie do stałego lektoratu i akolitatu

Program ten wprowadza takie nazwy jak: Parafialna Szkoła Ministranta, Dekanalna Szkoła Lektora i Diecezjalna Szkoła Animatora. W ten sposób wyszczególnia się miejsca, w którym zdobywane są poszczególne stopnie - na poziomie ministranta miejscem tym jest parafia, lektor odbywa formację na kursie lektorskim na forum dekanatu, zaś ceremoniarz i animator na kursach organizowanych na szczeblu diecezjalnym. ks. Grzegorz Rzeźwicki, Od kandydata przez stopnie ministranta, funkcję lektora i ceremoniarza do animatora, Tarnów 2006, s. 95-98.

źródło: lso.diecezja.tarnow.pl -Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Tarnowskiej
oraz ministranci.info.pl


KANCELARIA

KONTAKT